Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio Pitonyasa betreffende deelname aan trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
 2. Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Pilates Studio Pitonyasa.
 4. Pilates Studio Pitonyasa behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 5. Dit is de versie van mei 2019. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervallen alle vorige versies.

Artikel 2. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, per mail of in persoon voor het volgen van een Pilates training.
 2. Na een proeftraining geeft Pilates Studio Pitonyasa de klant een mondelinge toelichting op de algemene voorwaarden, het lesrooster en een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient de klant ingevuld en voorzien van een handtekening te retourneren. Dit kan per mail of door het in te leveren bij Pilates Studio Pitonyasa.

Artikel 3. Pilates trainingen en rittenkaarten

 1. De Pilates trainingen kunnen uitsluitend op afspraak gevolgd worden in overleg met Pilates Studio Pitonyasa.
 2. Pilates Studio Pitonyasa biedt trainingen aan als losse lessen en middels rittenkaarten.
 3. Alle rittenkaarten voor Pilates sessies zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. De startdatum van de rittenkaart is de datum van de op afspraak gemaakte eerste training.
 5. Groepslessenkaarten hebben de volgende geldigheidsduur:
  10 weken voor een 5-rittenkaart, 20 weken voor een 10-rittenkaart en 40 weken voor een 20-rittenkaart.
 6. Kaarten voor solo- en duosessies hebben de volgende geldigheidsduur:
  3 maanden voor 5-rittenkaarten en 6 maanden voor een 10-rittenkaart
 7. Afwijkingen van het bepaalde in lid 5 en 6 zijn mogelijk in geval van hoge uitzondering en alleen in overleg met en na goedkeuring door Pilates Studio Pitonyasa. Onder hoge uitzondering wordt verstaan:
  – langdurige opname in het ziekenhuis
  – langdurige revalidatie
  – ernstige complicaties bij zwangerschap
  – uitzending of verhuizing naar  het buitenland
  De periode waarin de lessen gevolgd mogen worden, stelt Pilates Studio Pitonyasa vast.

Artikel 4. Betaling

 1. De tarieven staan gepubliceerd op de website van Pilates Studio Pitonyasa.
 2. Losse lessen en introductielessen kunnen naast voorafbetaling ook direct na de training contant  worden voldaan in de studio van Pilates Studio Pitonyasa.
 3. De klant dient het verschuldigde bedrag voor een rittenkaart in één keer te voldoen. De betaling kan voldaan worden middels bankoverschrijving waarbij het verschuldigde bedrag uiterlijk op de datum van training op de bankrekening van Pilates Studio Pitonyasa dient te staan. De klant kan ook contant betalen op de dag van training in de studio van Pilates Studio Pitonyasa.
 4. Bij niet tijdige betaling brengt Pilates Studio Pitonyasa € 15,- administratiekosten in rekening.
 5. Pilates Studio Pitonyasa heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Vooruit betaalde lessen worden niet gerestitueerd.

Artikel 5. Annulering door de klant

 1. Annulering van deelname aan een groepsles is kosteloos indien de klant Pilates Studio Pitonyasa hiervan tijdig in kennis stelt. In overige gevallen wordt het hele lesbedrag in rekening gebracht.
  * Voor deelname aan lessen die starten voor of om 14.00 dient de afmelding ontvangen te zijn uiterlijk op 20.00 van de avond tevoren
  * Voor deelname aan lessen die starten na 14.00 dient de afmelding ontvangen te zijn op uiterlijk 10.00 van dezelfde ochtend
 2. Annulering van een solo- of duosessie is kosteloos indien de klant Pilates Studio Pitonyasa minimaal 24 uur vóór aanvang van de Pilates training hiervan in kennis stelt.
 3. Onder 1 en 2 vallen tevens de bijbehorende afspraken van respectievelijk proef- en introductie lessen

Artikel 6. Wijziging en annulering door Pilates Studio Pitonyasa

 1. Pilates Studio Pitonyasa heeft het recht zonder opgave van reden trainingsdata en -tijden te wijzigen.
 2. Pilates Studio Pitonyasa heeft het recht zonder opgave van reden een Pilates training te annuleren. De gemiste sessie wordt niet in rekening gebracht.
 3. Pilates Studio Pitonyasa heeft het recht tariefswijzigingen door te voeren. Dit gebeurt hoogstens eens per 2 jaar. De tariefswijzigingen worden tijdig aan de bestaande klanten doorgegeven en worden gepubliceerd op de website van Pilates Studio Pitonyasa.

Artikel 7. Eigen Risico en Aansprakelijkheid

 1. Het volgen van Pilates trainingen is geheel voor eigen risico van de klant.
 2. Als de klant een blessure heeft, zwanger is of (andere) lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst de (huis)arts. Alleen bij een positief advies van de (huis)arts kan de klant deelnemen. De klant is verplicht Pilates Studio Pitonyasa voorafgaand aan de les te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid.
 3. Pilates Studio Pitonyasa is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor medische aandoeningen en/of enigerlei andere vorm van lichamelijk of geestelijk letsel voor, tijdens en na de Pilates training. Dit geldt evenzo voor eventuele schade aan, verlies van of diefstal van eigendommen van de klant.

Artikel 8. Vastleggen van gegevens

 1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door Pilates Studio Pitonyasa uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.
 2. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Pilates Studio Pitonyasa te melden.